نفت و گاز و پروژه های صنعتی

اجرا و نصب تجهیزات پروژه های نفت و گاز و ساخت پروژه های صنعتی بزرگ

آب فاضلاب و سد سازی